චිපර් දැනුම

  • CHIPPER KNIVES

    චිපර් දැනුම

    ද්‍රව්‍ය: චිපර් සහ ෆ්ලෙකර් පිහි නිෂ්පාදනය සඳහා නිර්මාණය කරන ලද විශේෂ චිපර් වානේ යෙදුම: චිපර් පිහි අපද්‍රව්‍ය දැව කුඩු කිරීම, දැව කැපීම සඳහා අදහස් කරන චිප්ස්