මල නොකන වානේ

  • STAINLESS STEEL

    මල නොකන වානේ

    මාර්ටෙන්සිටික් මල නොබැඳෙන වානේවල රසායනික සංයුතිය 0.1% -1.0% C සහ 12% -27% Cr විවිධ සංයුතියේ සංයෝජනයන් මත පදනම්ව මොලිබ්ඩිනම්, ටංස්ටන්, වැනේඩියම් සහ නයෝබියම් වැනි මූලද්‍රව්‍ය එකතු කිරීම මගින් සංලක්ෂිත වේ.