චක්‍රලේඛන බැංකු

  • CIRCULAR SAW BLANKS

    චක්‍රලේඛන බැංකු

    ඉල්ලුම් කිරීම: විවිධ ද්‍රව්‍ය කැපීම සඳහා රවුම් කියත් බ්ලේඩ් සෑදීම සඳහා භාවිතා කරන චක්‍රලේඛය වාසි: වටකුරු කියත් හිස් තැන් මඟින් නිෂ්පාදන පිරිවැය අඩු කර wprk කාර්යක්ෂමතාව ඉහළ නැංවිය හැකිය.