සීතල වැඩ වානේ

  • COLD WORK  STEEL

    සීතල වැඩ වානේ

    සීතල වැඩ මෙවලම් වානේ කාණ්ඩ පහකට අයත් වේ: ජලය ening න වීම, තෙල් ening න වීම, මධ්‍යම මිශ්‍ර වායු ening න වීම, ඉහළ කාබන් ඉහළ ක්‍රෝමියම් සහ කම්පන ප්‍රතිරෝධක. ඔවුන්ගේ නමට අනුව, මෙම වානේ අඩු හා මධ්‍යම උෂ්ණත්ව යෙදීම්වල භාවිතා වේ. තුළ අධික ලෙස කාබයිඩ් පරිමාව නිසා අධික ලෙස ප්‍රතිරෝධී වේ