ෂ්රෙඩර් දැනුම

  • SHREDDER KNIVES

    ෂ්රෙඩර් දැනුම

    ලක්ෂණය: බොහෝ විට හතරැස් හෝ රවුම් හැඩැති කඩදාසි කැබලි 52 සිට 59 එච්.ආර්.සී., ලෝහවල මිශ්‍රණය සහිත ද්‍රව්‍ය සඳහා නිර්දේශිත අඩු දෘ hard තාව විශේෂ පරිගණක පාලිත උදුනක සාදන ලද තාප පිරියම් යන්ත්‍ර, තලා දැමීමේ යන්ත්‍ර සඳහා වෙනත් සංරචක: ස්ටේටර් පිහි