ප්ලාස්ටික් අච්චු වානේ

  • PLASTIC MOULD STEEL

    ප්ලාස්ටික් අච්චු වානේ

    අච්චු වල සාමාන්‍යයෙන් අඩු කාබන් අන්තර්ගතය - 0.36 සිට 0.40% දක්වා වන අතර ක්‍රෝමියම් සහ නිකල් ප්‍රධාන මිශ්‍ර ලෝහ මූලද්‍රව්‍ය වේ. මෙම ලක්ෂණ මෙම ද්‍රව්‍ය අතිශයින් ඉහළ නිමාවකට ඔප දැමීමට ඉඩ දෙයි.