ඇඹරුණු ෆ්ලැට් බාර්

  • MILLED FLATS

    ඇඹරුණු ෆ්ලැට්

    යෙදුම්: පන්ච් අච්චුව, පිහි, ඉස්කුරුප්පු අච්චුව, චීනවර්ඩ් අච්චුව සඳහා ඇඹරුණු පැතලි තීරුව. වාසිය: මෙම ශ්‍රේණියේ නිෂ්පාදන නිෂ්පාදන පිරිවැය අඩු කරන අතර නිෂ්පාදන සඳහා කාර්යක්ෂමතාව වැඩි කරයි