හොට් වර්ක් ස්ටීල්

  • HOT WORK STEEL

    හොට් වර්ක් ස්ටීල්

    උණුසුම් වැඩ මෙවලම් වානේ, ඔවුන්ගේ නමට අනුව, මෙවලමෙහි මෙහෙයුම් උෂ්ණත්වය මෘදු කිරීම, තාප පරීක්ෂාව සහ කම්පනය වැනි ප්‍රතිරෝධයන් වැදගත් වන මට්ටමට ළඟා විය හැකි ස්ථානවල භාවිතා වේ, එයට ඉහළ තාප ප්‍රතිරෝධයක් සහ මධ්‍යම ඇඳුම් ප්‍රතිරෝධයක් ඇත, ening නකමින් විකෘති වීම මන්දගාමී වේ