අධිවේගී වානේ

  • HIGH SPEED STEEL

    අධිවේගී වානේ

    උස් උෂ්ණත්වවලදී මෘදු වීම වැළැක්වීමට ඇති හැකියාව පෙන්වීම සඳහා අධිවේගී වානේ නම් කර ඇත. එම නිසා කප්පාදුව බර සහ වේගය ඉහළ මට්ටමක පවතින විට තියුණු කැපුම් දාරයක් පවත්වා ගනී. සියලුම මෙවලම් වානේ වර්ග අතරින් වඩාත්ම මිශ්‍ර කර ඇත.